Remote axle load control and cargo weight calculation are highly demanded features of the GPS tracking systems. We developed Eurosens Difference onboard weighing system which provide features:

■ Individual axle load measurement for truck and trailer.
■ Cargo load calculation.
■ Axle overload alarm.
■ Show axle load and cargo weight at the driver’s display.
■ Transmit axle load and cargo weight values to the GPS tracking system.

Eurosens Difference onboard weighing system

Eurosens Difference system consist from several parts:

1. Sensors

Air spring suspension – Eurosens Difference 01
Leaf spring suspension – Eurosens Difference 02

Eurosens Difference axle load sensors

Also you can use any sensors with analog (voltage) output : vehicle sensors, strain gauges, load cells, pressure sensors, etc.

2. Electronic unit Eurosens Difference-T

■ Process voltage signal from one load sensor.
■ Stores the parameters (dimensions and weight) of truck or trailer (where its installed).
■ Stores the calibration data.
■ Transmits sensor signal to the digital message in RS485 interface with its address.

3. Eurosens Display RS

■ Receives information about axle loads from the Difference-T controllers.
■ Determines the weight of the cargo based on the mass-dimensions of the tractor or semitrailer truck.
■ Displaying of the axle load and weight of the cargo on the special indicator in the driver’s cab.
■ Warning of exceeding the permissible load on one of the axles.
■ Output to RS485 interface of cargo weight.

 

 

Eurosens Difference system supports various configurations of lifting axles, pneumatic suspension schemes and trailers.

Sensor placement and address can be configured with special service software Eurosens Difference configurator.

Eurosens Difference configurator

 

 

What you need to know:

■ Each analog sensor is connected via a Difference-T controller
■ The protocol of axle load transfer from Difference-T: LLS, each sensor under its own address (0-5).
■ If it is not necessary to measure the weight of the cargo (and warning about exceeding the axle load) – Display is not necessary.
■ The protocol for transferring cargo weight from Display: LLS (addresses 8-9, tractor and trailer)
■ When changing the semitrailer , the system continues to work if the new semitrailer is also equipped with sensors and Difference-T (with calibration). No reconfigurations are required.

Examples of the Eurosens Difference configurations:

Load control of dump truck (without trailer), with display and one point of measurement:
Eurosens Display RS – 1
Eurosens Difference 02 (leaf spring) – 1
Mounting set MK Difference 02 – 1
Cables.

Monitoring of axle load and cargo weight of truck with trailer with two points of measurement(first point – truck, second – trailer):
Eurosens Display RS – 1
Eurosens Difference-T – 2
Eurosens Difference 01 (air suspension) – 2
Mounting sets MK Difference 02 – 2
Cables

Remote monitoring of axle load (without display) of truck with trailer with two points of measurement(first point – truck, second – trailer):
Eurosens Difference-T – 2
Eurosens Difference 01 (air suspension) – 2
Mouting sets MK Difference 02 – 2
Cables

Eurosens Difference installation manual

Zdalna kontrola obciążenia osi i obliczanie ciężaru ładunku są bardzo pożądanymi cechami systemów śledzenia GPS. Opracowaliśmy system wagowy Eurosens Difference, który zapewnia funkcje:

■ Indywidualny pomiar nacisku na oś dla ciężarówki i przyczepy.
■ Obliczanie ładunku ładunku.
■ Alarm przeciążenia osi.
■ Pokazać nacisk na oś i masę ładunku na wyświetlaczu operatora.
■ Przeniesienie nacisku osi i wartości ciężaru ładunku do systemu śledzenia GPS.

Eurosens Difference onboard weighing system

System różnicowy Eurosens składa się z kilku części:

1. Czujniki

Zawieszenie pneumatyczne – Eurosens Difference 01
Zawieszenie sprężyny piórkowej – Eurosens Difference 02

Eurosens Difference axle load sensors

Można również używać dowolnych czujników z wyjściem analogowym (napięciowym): czujniki pojazdu, tensometry, czujniki nacisku, czujniki ciśnienia itp.

2. Jednostka elektroniczna Eurosens Difference-T

■ Sygnał napięcia procesowego z jednego czujnika obciążenia.
■ Przechowuje parametry (wymiary i wagę) ciężarówki lub przyczepy (gdzie jest zainstalowany).
■ Przechowuje dane kalibracyjne.
■ Przesyła sygnał czujnika do wiadomości cyfrowej w interfejsie RS485 wraz z jego adresem.

3. Eurosens Display RS

■ Otrzymuje informacje o obciążeniach osi ze sterowników Difference-T.
■ Określa wagę ładunku na podstawie masowych rozmiarów ciągnika lub naczepy siodłowej.
■ Wyświetlanie obciążenia na oś i masy ładunku na specjalnym wskaźniku w kabinie maszynisty.
■ Ostrzeżenie o przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia jednej z osi.
■ Wyjście na interfejs RS485 wagi ładunku.

 

 

System różnicowy Eurosens obsługuje różne konfiguracje osi unoszonych, systemów zawieszenia pneumatycznego i przyczep.

Położenie czujnika i adres można skonfigurować za pomocą specjalnego oprogramowania serwisowego Eurosens Difference Configurator.

Eurosens Difference configurator

 

 

Co musisz wiedzieć:

■ Każdy czujnik analogowy jest podłączony za pomocą sterownika różnicowego T
■ Protokół przeniesienia nacisku na osie od różnicy-T: LLS, każdy czujnik pod własnym adresem (0-5).
■ Jeśli nie jest konieczne zmierzenie masy ładunku (i ostrzeżenie o przekroczeniu nacisku na oś) – Wyświetlacz nie jest konieczny.
■ Protokół przesyłu masy ładunku z Display: LLS (adresy 8-9, ciągnik i przyczepa)
■ Podczas wymiany naczepy system pracuje dalej, jeśli nowa naczepa jest wyposażona w czujniki i różnicę-T (z kalibracją). Nie są wymagane żadne rekonfiguracje.

Przykłady konfiguracji różnic Eurosens:

Kontrola obciążenia wywrotki (bez przyczepy), z wyświetlaczem i jednym punktem pomiaru:
Eurosens Display RS – 1
Eurosens Difference 02 (sprężyna płytkowa) – 1
Zestaw montażowy MK Różnica 02 – 1
Kable.

Monitorowanie nacisku na osie i ciężaru ładunku ciężarówki z przyczepą z dwoma punktami pomiarowymi (pierwszy punkt – ciężarówka, druga – przyczepa):
Eurosens Display RS – 1
Eurosens Difference-T – 2
Eurosens Difference 01 (zawieszenie pneumatyczne) – 2
Zestawy montażowe MK Różnica 02 – 2
Kable

Zdalny monitoring obciążenia osi (bez wyświetlacza) ciężarówki z przyczepą z dwoma punktami pomiarowymi (pierwszy punkt – ciężarówka, druga – przyczepa):
Eurosens Difference-T – 2
Eurosens Difference 01 (zawieszenie pneumatyczne) – 2
Zestawy moutingowe MK Difference 02 – 2
Kable

Eurosens Difference installation manual